Đề thi Olympic Toán quốc tế HKIMO khối 4 năm 2019 (HongKong International Mathematical Olympiad)Đề thi Olympic Toán quốc tế HKIMO khối 4 năm 2019 (HongKong International Mathematical Olympiad Heat Round 2019) và Hướng dẫn giải.
Kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO (HongKong International Mathematical Olympiad) được tổ chức bởi Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympic Hồng Kông (Olympiad Champion Education Centre from Hong Kong) có trụ sở đặt tại Hồng Kông, Trung Quốc (Mã số đăng ký với Bộ Giáo dục Hồng Kông là EDG Reg No: 598 216). Sáng lập Trung tâm Giáo dục Vô địch Olympic Hồng Kông là ông Andy Lam – người giành chiến thắng trong Kỳ thi Toán quốc tế danh giá IMO (International Mathematics Olympic) là Chủ tịch của Kỳ thi này, đồng thời là Chủ tịch của Olympic Toán quốc tế TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) và WIMO (World International Mathematical Olympiad).

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế HKIMO được tổ chức hàng năm nhằm mục đích kích thích và nuôi dưỡng niềm yêu thích toán học của giới trẻ, tăng cường khả năng tư duy sáng tạo của học sinh các khối lớp từ mẫu giáo đến trung học phổ thông, mở rộng mối quan hệ giao lưu văn hóa quốc tế.

1. What is the value of the number to represent “?” in the following sequence?
Số nào thay thế dấu ? trong câu dưới đây?
2, 6, 12, 20, 30, ? , 56, 72, …
Hướng dẫn
Quy luật: Mỗi số bằng số thứ tự của nó nhân với số liên sau số thứ tự của nó.
Số thứ 6 là: 6 x 7 = 42.
2. The sum of father’s and mother’s ages is 84. If the age of father 5 years ago is the same as the age of mother 3 years later, how old is father now?
Tổng số tuổi của bố và mẹ là 84 tuổi. Nếu tuổi bố 5 năm trước bằng tuổi mẹ của 3 năm sau, thì tuổi bố hiện nay là bao nhiêu?
Hướng dẫn
Bố hơn mẹ số tuổi là: 5 + 3 = 8 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là: (84 + 8) : 2 = 46 (tuổi)
3. A stationery store had a batch of ball pens. One half and 7 more pens were sold on the first day. One half of the remaining part but 4 fewer pens were sold on the second day. Finally 18 ball pens are left. How many ball pen(s) did the stationery store have originally?

#HKIMO #HongKongInternationalMathematicalOlympiad #HKIMO2019 #TOANQUOCTE #OLYMPIC #DETHITOANQUOCTEHKIMO

Nguồn: https://bakersfieldhelpwanted.org

Xem thêm bài viết khác: https://bakersfieldhelpwanted.org/giao-duc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *